Välkommen till Lotti Eklöf,
psykoterapi som hjälper

Om LE Kreativitet och hälsa

Psykoterapi, EMDR, klinisk hypnos

Kreativt gestaltande psykoterapi

Musikterapi

Gruppterapi

Handledning

Arbetsplatsrelaterade uppdrag

Workshops, föreläsningar

Aktuellt bok

Om mig själv

Lotti Eklöf
leg. psykoterapeut,
fil. mag. musikterapeut,
handledar- och lärarutbildad,
leg. arbetsterapeut,
utbildad i klinisk hypnos,
certifierad EMDR terapeut

Jag erbjuder PSYKOTERAPI som hjälper

Behöver du någon att tala med? Jag hjälper dig att bearbeta dina personliga problem och känsliga livsfrågor i en lugn och trivsam miljö. Du får arbeta med det som tynger dig och det du behöver komma till rätta med. Du bearbetar dina tankar tillsammans med någon som lyssnar och förstår hur det kan vara.

Att gå i psykoterapi är att öppna upp för en dialog med en annan människa. Att tala om sitt liv i ett genuint möte ger impulser till inre förändring.

Man kan söka hjälp på grund av allmän oro och ångest. Kanske känner du en meningslöshet i tillvaron, som du inte kan förklara. Du kanske känner dig ensam, isolerad och ständigt nerslagen eller deprimerad. Du kanske har tappat livslusten och framtiden ter sig enbart problematisk och konfliktfull. Du kanske har sömnsvårigheter eller smärttillstånd som talar om att allting inte står rätt till? Har du problem i äktenskapet kan du och din partner komma för familjerådgivning och gå i parterapi/parsamtal.

I det psykoterapeutiska arbetet är man intresserad av att förstå bakomliggande faktorer till individens situation, framförallt hur tidiga relationer och händelser bidragit till individens lidande. Ett viktigt syfte med psykoterapi är återknytandet av kontakten med ditt kreativa själv, känslan av att vara fri, känslan av liv och livets flöde, känslornas fria uttryckssätt och skapande glädje.

Psykoterapi innebär regelbundna samtal där man försöker förstå och förändra invanda mönster som upplevs som hinder i utvecklingen. Genom ökad insikt om bakomliggande orsaker till ditt sätt att handla och känslomässigt reagera når du större frihet när det gäller dina val i livet. Problem kan bli klarare, självkännedom och livsglädje öka.

Ett trauma kan vara en enstaka händelse såsom rån, våldtäkt, olycka eller naturkatastrof. Det kan också vara upprepade övergrep under uppväxten. Särskilt svårt är att utsättas för en närståendes avsiktliga tillfogande av skada, som vid misshandel och sexuella övergrepp.

En händelse betraktas som traumatisk för en person när den innebär en stor psykisk påfrestning med överväldigande känslor som känns omöjliga att hantera eller påverka. Det är inte händelsen i sig som blir traumtiserande, utan det är upplevelsen av den, hur jag tolkar den, vilken hjälp jag får av andra under och efter händlesen och framförallt vad jag tänker om mig själv under och efter händelsen, som kommer att påverka hur jag upplever min förmåga att skydda mig själv och mitt självvärde.

Efter svåra händelser kan vi få PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). Exempel på sådana händelser kan var olyckor, hot, våld och död, men också upplevelser av att ha farit illa som barn och under uppväxten, tex genom fysiska eller psykiska övergrepp, grav försummelse eller annan omsorgssvikt. Tillståndet medför ett tydligt lidande och/eller en tydligt nedsatt fuktionsnedsättning.

När vi råkar ut för något mycket skrämmande kan det leda till en extremt hög nivå av stresshormoner i hjärnan som då inte kan bearbeta minnet av det inträffade på ett normalt sätt. Kan vi inte agera i en mycket skrämmande situation så kan minnen "fastna" ohc fortsätter att plåga och skrämma oss. Gång på gång kan man återuppleva det som hänt och få hjärtklappning och ångest.

Vanliga symtom vid PTSD är

-återupplevande tex mardrömmar, flashbacks, skuld- och skamkänslor.

-undvikande tex undvikande av det som väcker tankar och känslor, att känna sig stum eller frånvarande av sinnesintryck. Det kan ockås handla om att man inte minns det som hänt.

-förhöjd anspänning tex lättskrämdhet, vaksamhet, sömnstörningar och vredesutbrott.

-sänkt anspänning tex att känna sig känslomässigt och kroppsligt stum, frånvarande, känna sig frånvarande eller extremt dåsig.

EMDR

EMDR, Eye Movement Desensitization and reprocessing, är inriktat på att arbeta igenom och lösa upp plågsamma livshändelser. EMDR är forskningsmässigt väl belagt som ett av förstahandsvalen för psykoterpai vid PTSD. Emellertid kan EMDR tillämpas på ett betydligt bredare sätt. Många av de besvär som människor bär på har inte orsakats av något livshotande trauma, men kan förstås utifrån att plågsamma minnen inte kunnat bearbetas. Om den normala läkningsprocessen kommer ur balans efter en överväldigande händelse, blir den störande händelsen obearbetad. EMDR kan då underlätta läkningen.

Ögonrörelseterapi, på svenska ungefär ögon, rörelse, avladda känslor och bearbetning. Man hamnar i ett djupt tillstånd där man plockar fram sina värsta bilder av händelsen och pratar om sina känslor runt omkring minnet.

Innan bearbetning tränar man på avspänningsmetoder. Sedan får man fokusera på det störande minnet och med blicken följa de fingerrörelser som terapeuten gör från sida till sida. Därefter får hon blunda och fokusera på de känslor och tankar som kommer upp. Mot slutet av en lyckad behandling är det skrämmande minnet "avladdat" och kan därmed lagras på ett normalt sätt. Det är inte bortsuddat, men det är inte längre förknippat med ångest och skuld.

Klinisk Hypnos

Hypnosterapi är en metod som används för att komma åt känslor och minnen på djupet. Hypnos är i Sverige ibland omgärdat av myter och felaktiga föreställningar som ofta kommer från estradhypnosen, vilket inte har något med hypnos som behandlingsmetod att göra. Hypnos är ett djupt avslappningstillstånd som gör att du skärper fokus på ditt inre och som ger tillgång till mer implicit bearbetning. Du kan själv kontrollera vad som sker i hypnosen och hantera vad som kommer fram.

Otäcka minnen som är alltför skräckfyllda för att kunna prata om eller återuppleva i vaket tillstånd, kan du under hypnos bearbeta och läka inre sår och skador som uppkommit långt tidigare i livet.

Det kan också handla om att få tillgång till inre styrkor och resurser som varit otillgängliga eller att skapa inre platser för större lugn och stabilitet.

Hypnos kan vara återkommande inslag i psykoterpi för att nå djupare bearbetning och få tillgång till avstängda delar av självet. Hypnos kan vara till stor hjälp vid bearbetning av trauman och vara ett redskap i arbete med dissocativa störningar för att öka kommunikationen i det inre och arbeta mot integration av ett splittrat jag.

läs gärna mer här:

www.emdr.se

www.hypnosföreningen.se

www.hypnosterapi.nu

Vi börjar med att träffas några gånger när du får beskriva din livssituation och dina problem. Tillsammans planerar vi för den psykoterapiform som kan passa dig bäst.

Till första sidan

LE Kreativitet och hälsa, Klingsbergsgatan 42 B, Norrköping, Postadress: Skårvägen 86 603 85 Norrköping, 0733 301787, lottieklof@mail.com lotti@kreativitetochhalsa.se Godkänd för F-skatt,
org. nr. 5407032027, bgiro 5669-3450