Välkommen till Lotti Eklöf
Psykoterapi som hjälper

Om LE Kreativitet och hälsa

Psykoterapi EMDR, klinisk hypnos

Kreativt gestaltande psykoterapi

Musikterapi

Gruppterapi

Handledning

Arbetsplatsrelaterade uppdrag

Workshops, kurser, föreläsningar

Aktuellt bok

Om mig själv

Lotti Eklöf
leg. psykoterapeut, fil. mag. musikterapeut,
handledar- och lärarutbildad,
leg. arbetsterapeut, utbildad i klinisk hypnos, certifierad EMDR terapeut

MUSIKTERAPI

Musikterapi kan användas terapeutiskt, hälsobefrämjande och i utvecklingsarbete både för individer och grupper. Skapandet i musikterapi blir ett skapande av liv, en källa ur vilken man kan hämta livskraft.

Att använda musik i terapeutiska sammanhang har gjorts sen urminnes tider. Sången, det rytmiska trummandet och dansen har varit ett naturligt sätt att känna gemenskap och trygghet, skrämma bort demoner och att hela den sjuke.

Utgångspunkt för musikterapi är musikens möjligheter att engagera hela människan, att överbrygga klyftan mellan kropp och själv, tanke och känsla. Det musikterapeutiska arbetet utgår från att musiken i sig själv är helande.

Människors behov av att uttrycka sig kan tillgodoses inte bara genom talet, utan också genom musiken. Rytmerna och harmonierna, mönstren av klanger och tystnad gör starka intryck på våra sinnen och väcker ofta känslor som är djupa eller för svåra för att kunna uttryckas i ord.

Alla kan gå i musikterapi. Inga förkunskaper behövs. Med musik kan man kommunicera, uppleva och uttrycka sig. Exempelvis att föra en dialog mellan två toner, eller med slag på en trumma uttrycka inkaplsade känslor, bli grundad och stabiliserad. Att med musik öppna upp för en dialog, att samspela, ger möjlighet til lust och lek, vilket i sig är läkande.

Musik kan verka stärkande och förebyggande på vår hälsa. Att spela själv eller lyssna på inspelad musik kan ge kraft, avspänning och ett fördjupat möte med vårt inre. Musik kan fungera som en slags själens spegel, den ger vårt innersta yttre form.

läs gärna mer om musikterapi: www.musikterapeut.se


Visualisering med musik

Du får lyssna på musik i ett avslappnat tillstånd. Musiken hjälper till att stimulera dina inre bilder och symboler, dina minnen, känslor och erfarenheter. Självkännedom ökar genom en djupare förståelse av dina inre behov och önskningar och de problem och låsningar som hindrar dig från att ta vara på livet fullt ut.

Musik ger näring till själen. Själen tänker aldrig utan en bild.

Vi har en rad tidiga minnen inom oss som har formats som bilder utan ord. Minnen från barndomens första år, innan barnet har tillgång språkliga redskap att förmedla sina tankar och känslor i ord. I musiklyssning arbetar man med de inre bilder, känslor, minnen och kroppsförnimmelser som väcks av att slyssna på speciellt utvald musik i ett avslappnat tillstånd. Man öppnar nya kanaler, på ett angenämt sätt, till omedvetna skikt i personligheten. Du släpper det dagliga här och nu och går in i ett gränsland och börjar drömma till musik. I detta tillstånd kan du möta ditt undermedvetna, platser där konflikter, rädslor, aggressioner, sorg, glädjeämnen o s v kan ligga inkapslade.

Metoden påminner om symboldrama. Musik förstärker symboliseringsprocessen och man skapar sina egna imaginationer/inre föreställningar. Den inre föreställningen för upp det omedvetna innehållet till ytan så att du kan föra en dialog med ditt inre och hantera problem och känslor som annars är förborgade. Detta ger redskap att hantera din verklighet på ett bättre sätt. Varje session börjar med ett samtal, för att lyssna in det som är aktuellt och vilka behov du har. Utifrån det väljs musik som knyter an till din sinnesstämning och behov. Innan musiken startar får du en avslappning, sittande eller liggande. Du lyssnar på musik 5-20 minuter. Musiken väcker ofta en spontan associationskjedja av inre bilder, känslor och kroppförnimmelser hos dig. Efteråt samtalar vi om din upplevelse. Du kan också måla din upplevelse eller göra en musikalisk gestaltning.


Expressiv musikterapi/aktivt musicerande

För detta behövs inga musikaliska förkunskaper. I den expressiva musikterapin improvisera man tillsammans eller själv, på olika instrument. Att spela och sjunga kan ge fysisk aktivitet och känslouttryck, istället för att hålla tillbaka känslor och konflikter som då kan ge upphov till spänningar och ångest. Kraftfullt trumspel kan ge konstruktivt utlopp för ilska, energi och ge en känsla av helhet och livskraft. Metoden är mycket verksam vid traumabearbetning, krishantering och stresshantering.

Man kan improvisera utifrån ett givet tema, eller uttrycka sig helt fritt. Det finns många olika instrument att välja på och alla kan uttrycka sig på sitt eget personliga sätt. Ett exempel är att välja instrument som symboliserar en viss händelse, känsla eller viktig person. Genom att improvisera tillsammans skapas tillit och känslomässig näkontakt, vilket är det viktigaste redskapet i den psykoterapeutiska processen.

Att uttrycka sig musikaliskt kan hjälpa till att lösa upp, frigöra och symbolisera konflikter och låsta kommunikationsmönster. Då kan det vara bra att intuitivt välja instrument och fritt improvisera själv eller tillsammans med terapeuten och uttrycka det som känns i stunden. Många gånger blir upplevelsen djupare om man fortsätter att måla och samtala kring det som uttrycks. Man kan improvisera kring en dröm eller händelse. Då ges möjlighet till att återuppelva viktiga händelser och se dem från ett nytt perspektiv.


Rörelse/dans

För att vara i balans och må bra behöver vi ge tid till både kropp och själ.

Musik och rörelse har nära samband. Att röra sig till musik är naturligt för oss från det vi är små. Det hjälper oss att lösgöra yttre och inre spänningar, att kunna bli öppen inför de känslor som väcks och de minnen som kroppen lagrat. I dansen kan man kommunicera med sitt inre eller med omvärlden. Kropprörelser kombineras med en medveten andning som ger oss tillgång till livskraft, vitalitet och ökad självkännedom.

Dynamisk rörelse är en metod där man improviserar kroppsrörelser utifrån sig själv och sina känslor.I dynamisk rörelse kombineras kropprörelser och en medveten andning som ger oss tillgång till livskraft och vitalitet. Rörelser som hjälper till att skapa balans och bli av med spänningar som blockerar vår uttrycksfrihet. En medveten djup andning som stillar vårt sinne och får oss att bli mer kroppsmedvetna. Fungerar både indivuduellt och i grupp.

Hur det går till:

  1. start, att vara med sig själv, fokus på andningen, här och nu

  2. grundning, avspänning, fokus på kroppen, här och nu

  3. uppvärmning, fokus på olika kroppsdelar som delar i en helhet

  4. improviserad dans utifrån personliga teman och känslor

  5. avslappning

Så här säger deltagare:

Spännande, nytt, djupverkande, lugnande, "kravlös" avspänning som känns på djupet och ger varaktigt lugn och inre harmoni. Fri dans gör kroppen mjuk och rörlig, vig och aktiv. Jag får en känsla av närvaro i min kropp, varje del blir viktig och avspänd. Bra med rörelser som görs utifrån min egen kropp och förmåga. Meditationer med ledning till platser och inre tillstånd ger mig lugn och glädje på djupet. Jag är oftast lugnare och gladare när jag åker hem än när jag kom.

Dansen har "pickat" igång min glädje. Jag har haft en utmattningsdepression under ett antal år. Nu har jag fått en kroppuppfattning jag aldrig haft förut. Jag kommer att ta med mig både Lottis inspiration samt hennes spirituella övningar med mycket motorik, vighet, glädje samt ljuv musik. Att få dansa fritt i rummet är en stor frihet, att våga, att känna, att uppleva sig själv, samt dela glädje, sorg eller styrka med andra.


Avspänning Stresshantering

Var rädd om din kropp! Var ska du annars bo!

Har du tappat kontakten med dig själv, känner du dig stressad och har svårt att orka med vardagslivet?
Vi har alla behov av både aktivitet och vila. Avsaknaden av återkommande pauser kan skada oss, inte stressen i sig.

Avspänning syftar till att hitta tillbaka till balans och harmoni och bli av med de muskulära spänningar som blockerar vår uttrycksfrihet, att återfinna den grundläggande tryggheten i den egna kroppen. I avspänning får du praktisera enkla vardagliga övningar som du kan praktisera själv. De bygger på kvaliteter som fri andning och mental närvaro. Varje session avslutas med en skön musiklyssning. Syftet är att du så småningom ska hitta din egen modell, din egen musik, din egen tid och plats. Att du ska återfinna den grundläggande tryggheten i din egen kropp och dess förankring i det underlag som alltid finns till hands, exempelvis golv, stol och säng. Avspänning är alltid något som kommer inifrån, den går inte att tvinga på.

Målet är den närvarande människan med en avspänd själ i en avspänd kropp!


Bildskapande, bildterapi

Bildskapande/ bildterapi innebär att formulera sina upplevelser i en bild, där det egna personliga uttrycket i bilden och dess innehåll är betydelsefullt. När man målar fokuserar man på bilden och får distans till sig själv. Bilden som uttrycksmedel är symbolisk, mångtydig och komplex. Den speglar vårt medvetna jag och vår omedvetna inre värld. I bild förmedlar vi vår personliga historia, men också stundens känsla. Efter en musikupplevelse, röresle eller ett samtal känns det ofta skönt att fortsätta uttrycka sig genom att måla. En bild kan också vara utgångspunkt till en musikalisk improvisation.

Till första sidan

LE Kreativitet och hälsa, Klingsbergsgatan 42 B, Norrköping, Postadress: Skårvägen 86 603 85 Norrköping, 0733 301787, lottieklof@gmail.com lotti@kreativitetochhalsa.se Godkänd för F-skatt,
org. nr. 5407032027, bgiro 5669-3450