Välkommen till Lotti Eklöf
Psykoterapi som hjälper

Om LE Kreativitet och hälsa

Psykoterapi EMDR, klinisk hypnos

Kreativit gestaltande psykoterapi

Musikterapi

Gruppterapi

Handledning

Arbetsplatsrelaterade uppdrag

Workshops, kurser, föreläsningar

Aktuellt bok

Om mig själv

Lotti Eklöf
leg. psykoterapeut
gruppterapeut
fil. mag. musikterapeut
handledar- och lärarutbildad
leg. arbetsterapeut
utbildad i klinisk hypnos certifierad EMDR terapeut

GRUPPTERAPI

för närvarande pågår ingen grupp.

Anmäl intresse kan jag starta en grupp när det finns tillräckligt många deltagare.

Gruppsykoterapi eller gruppterapi som man i allmänhet säger - är psykoterapi där flera människor samtidigt träffar en terapeut. Att gå i gruppterapi passar dig som vill möta andra och arbeta med din livssituation. Att höra andra berätta om sitt liv, om sina känlsor och tankar, innebär ofta att man får nya perspektiv på sig själv och sin livshistoria. Att dela sin oro och farhågor med andra kan ofta innebära att både problem och lösningar förtydligas och förändras.

Gruppterapi är baserat på erfarenheten att många problem som männsikor har i livet kan förstås som problem med hur man ska förhålla sig till andra männsikor (t.ex. familj, vänner, arbetskollegor). Symtom som depression, ångest och oklara fysiska symtom och dålig självkänsla är ofta knutna till ofredsställande förhållanden och relationer till viktiga andra. Terapigruppen är speciellt lämpad att belysa denna typ av problem och ger möjlighet att pröva ut nya sätt att förhålla sig till sig själv och andra.

För vem är det bra?

Gruppterapi vänder sig till människor som på olika sätt och i olika grad upplever konflikter och problem i sin tillvaro med andra, att de har svårt att "vara sig själva" och att "komma till sin rätt" i arbetslivet eller privat. Gruppterapi vänder sig därutöver till dem som av andra skäl intresserar sig för att söka djupare kunskaper och insikter om sig själv och om människor i samverkan. Oavsett vilka problem man lider av, så rör i grunden alla människors svårigheter förhållandet till andra. Att framträda inför andra, att behålla och utveckla relationer, att klara intimitet och separationer är något som kan bearbetas i gruppterapi. De svårigheter som finns inom varje enskild människa visar sig i närvaro av och i kontakt med andra och terapiformen är därför tillämpbar i de flesta situationer och för de flesta problem. Det är inte självklart att alla passar i samma grupp, men man kan skapa grupper för alla.

Hur går det till?

Innan gruppterapin börjar, träffar man gruppterapeuten enskilt för bedömnings- och informationssamtal. Gruppterapi kan ha enbart samtal som metod, men också en konstnärlig inriktning, där både samtal och kreativt gestaltande/konstnärligt skapande utgör terapeutiska redskap. Gruppterapin kan antingen ske i sluten form - där alla börjar och slutar samtidigr, eller i halvöppen - där deltagaren börjar i en redan pågående grupp och man själv bestämmer när man vil sluta. På det sättet kan deltagarna själva bestämma den tid de går i gruppen och både start och avslutning blir individuell. Det är dock viktigt att ha en viss uppsägningstid, för att ge möjlighet till att bearbeta problem med separationer.

En halvöppen grupp träffas regelbundet, vanligtvis varje vecka under 90 minuter, med uppehåll kring jul, påsk och sommar. För att skapa en stabil och trygg förutsättning för gruppens utveckling etablerar man vissa grundregler kring gruppens arbete, som man kallar "kontraktet". Dit hör anmälan om frånvaro, former för betalning, att man inte berättar för andra vad som sagts eller hänt i gruppen. (Även spontana möten påverkar processen och det är viktigt att man berättar om dem i gruppen). Varje deltagare i gruppen utgör ett värdefullt bidrag för sitt speciella bidrag till gruppen som helhet. Avslutningen är en mycket viktig del av terapin. Separationen är något som är svårt för många människor och terapigrupper erbjuder möjlighet till at arbeta igenom vad det innebär för medlemmarna att någon slutar eller att man själv väljer att avsluta. I gruppterapi finns regeln att när man väljer att sluta berättar man det 6 gånger i förväg innan man tänker avsluta.

En grundidé i gruppsykoterapi är att en stor del av våra svårigheter uppstår och upprätthålls i mötet med andra människor och uttrycks i vårt sätt att kommunicera dem. En grupps deltagare representerar olika livserfarenheter, som de kan ställa till varandras förfogande för inlevelse. Tillsammans kan de hjälpa varandra eftersom alla sällan är blockerade eller "blinda" i samma avseenden. Under arbetet föds nya tankar om ens sätt att förhålla sig till sig själv och andra. I gruppsituationen kommer väsentliga personliga drag att framträda i förhållande till de andra (inklusive gruppterapeuten) och den som är öppen för att reflektera över sina tankar kan upptäcka hur betydelsefulla minnen, fantasier, känslor och impulser dyker upp.

Gruppterapi är en terapiform som liknar det vanliga livet. Det som brukar hända i relationer händer också i gruppen. Här finns möjlighet att undersöka och försöka förstå vad som händer. Deltagarna hjälper varandra genom att tala om hur man påverkas av och förstår de andra i gruppen. Arbetet i gruppen sker i form av ett samtal, som får ta de vägar det styrs av gruppdeltagarnas medvetna och omedvetna behov och motiv. Samtalet i gruppen är personligt och spontant, deltagaran strävar efter att klä sina tankar och känslor i ord och vara så uppriktig man kan. Det förekommer inga på förhand givna teman, utan gruppdeltagarna väljer själva vad de vill ta upp och tala om och arbeta med i gruppen. Gruppterapeutens uppgift är att underlätta och belysa denna process, att lyssna, kommentera ibland, men inte ge färdiga svar.

Läs gärna mer om gruppsykoterapi:

Svenska föreningen för Gruppsykoterapi & Grupputveckling

Till första sidan

LE Kreativitet och hälsa, Klingsbergsgatan 42 B, Norrköping, Postadress: Skårvägen 86 603 85 Norrköping, 0733 301787, lottieklof@gmail.com lotti@kreativitetochhalsa.se Godkänd för f-skatt,
org. nr. 5407032027, bgiro 5669-3450